Klachten

Klachtenregeling 

Gastouderbureau de Gooische Opvang heeft de kwaliteit en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Daarom heeft de Gooische Opvang in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

In deze klachtenregeling staan o.a. dat de Gooische Opvang:

 • De klacht zorgvuldig onderzoekt;                                                                                                      
 • De ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;                                                                                                    
 • De klacht , rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;                                                                       
 • De klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;                                                                                     
 • De ouder een schriftelijke en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;     
 • In het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Verder treft de houder een regeling voor de afhandeling van klachten over:

 • Een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind;
 • De overeenkomst tussen de houder en de ouder;

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de interne  klachtencommissie via Gastouderbureau De Gooische Opvang.

De interne klachtencommissie bestaat uit;

 • Christel Terlien
 • Arja Braafhart
 • Vincent van Winsen

Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend.

Klachtenformulier

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang gevestigd in Den Haag. www.degeschillencommissie.nl.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

Download hier onze interne klachtenregelement.

Super trots! 2023 was klachtenvrij!